• Transportlaan 121, 6163CX Geleen
 • 046 475 719 3
27 maart 2023   6min. te lezen

Fiscaal nieuws

Terug

BIJZONDER UITSTEL VAN BELASTINGBETALING

Sinds 1 oktober 2022 is de bijzondere uitstelregeling voor het betalen van belastingen uit de coronaperiode beëindigd en zijn ondernemers – als het goed is – begonnen met het aflossen van hun schulden. De huidige energiecrisis, de inflatie en de geopolitieke issues stellen hen echter opnieuw op de proef. Als betaling van je belastingaanslagen niet lukt, is het vragen van
uitstel uiteraard de eerste stap in de aanpak van het probleem. Maar uitstel is geen afstel. Op enig moment zul je moeten aftikken, al dan niet in maandelijkse termijnen. Dit geldt ook voor het bijzonder uitstel dat veel ondernemers kregen in verband met de coronacrisis. 

Onlangs verstuurde de staatssecretaris een brief naar ondernemers met betalingsachterstanden die volgens de Belastingdienst niet meer voldoen aan de betalingsregeling bijzonder uitstel. Je kunt gebruik blijven maken van de betalingsregeling als je:

 • vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan alle nieuwe betalingsverplichtingen;
 • vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt.

Als je toch niet in staat bent de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel te betalen, kun je verzoeken om een aanpassing. Je kunt daarbij kiezen uit de volgende opties:

 • je vraagt kwartaalbetaling aan in plaats van maandbetaling;
 • je vraagt een betaalpauze: stoppen met betalen gedurende één keer een periode van maximaal zes aaneengesloten maanden
  of twee aaneengesloten kalenderkwartalen;
 • je vraagt verlenging van de regeling naar maximaal zeven jaar. Dit laatste kan alleen als je een regeling hebt voor minimaal € 10.000.

AANGIFTE WKR 2022

Aan het begin van het jaar is het zaak de balans op te maken of de betaalde vergoedingen, verstrekkingen en  terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) zijn gebleven. Bij eventuele overschrijding betaal je 80% eindheffing die uiterlijk in de loonaangifte over het tweede tijdvak van 2023 moet worden verwerkt. Bij maandaangifte is dit uiterlijk bij de aangifte en betaling over februari, ofwel uiterlijk 31 maart 2023. Voor 2022 was de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom, en over het restant 1,18%. Voor 2023 geldt een tijdelijke verhoging van de vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom, en over het restant is het percentage 1,18%.

UBO-REGISTER NIET MEER OPENBAAR

Op grond van een arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU 22 november 2022, ECLI:EU:C:2022:912) heeft het kabinet
besloten dat de gegevens in het UBO-register niet langer voor iedereen (tegen vergoeding) openbaar zijn. Het Hof oordeelde dat de openbaarheid een te grote inbreuk is op de grondrechten van UBO’s. Drie groepen hebben nog wél toegang: bevoegde autoriteiten (zoals de Belastingdienst), meldingsplichtige instellingen (zoals banken) en organisaties en personen die een ‘legitiem belang’ kunnen aantonen. Minister Kaag van Financiën bereidt een wetsvoorstel voor om de toegang tot het register te beperken.

STARTBIJDRAGE MEDIATION

Mensen die met elkaar in een gerechtelijke procedure zijn verwikkeld, kunnen met ingang van 1 maart gebruikmaken van een ‘startbijdrage’ voor mediation. Partijen krijgen ieder een subsidie van € 150 (exclusief BTW) voor de eerste 2,5 uur van de mediation. Na deze 2,5 uur rekent de mediator het eigen uurtarief. De startbijdrage geldt alleen voor partijen die geen recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). De subsidieaanvraag loopt via de mediator.

ZWANGERSCHAPSUITKERING

Als zelfstandige of zelfstandig beroepsbeoefenaar (freelancer, huisarts, particuliere huishoudelijke hulp) of meewerkende partner/echtgenoot heb je recht op een zwangerschapsuitkering, de Zelfstandige en Zwanger-regeling:

 • als je voldoet aan het urencriterium (1.225 uur of meer) is de uitkering gelijk aan de hoogte van het minimumloon;
 • als je minder uren werkte, is de hoogte afhankelijk van de winst in dat jaar. Dat geldt ook als meewerkende echtgenoot/partner.

Heb je een aanvullende AOV-verzekering? Dan ontvang je vaak ook een uitkering via deze verzekering.

TUSSENSTAND VERPLICHTE AOV

In 2019 is in het Pensioenakkoord tussen kabinet en sociale partners afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen komt. Momenteel heeft één op de vijf zelfstandigen een inkomensverzekering voor arbeidsongeschiktheid. Bij inkomens vanaf € 50.000 is dat ruim twee op de vijf. In het voorstel van de Stichting van de Arbeid is een belangrijke uitzondering benoemd: zelfstandigen (en dga’s) met personeel worden uitgezonderd van de verzekeringsplicht. Het kabinet gaat hier niet in mee en zet in op een verplichte AOV voor álle zelfstandigen. De meewerkende partner is ook verplicht verzekerd. Wel komt er mogelijk een uitzondering voor zelfstandigen in de agrarische sector. Er is beperkt draagvlak voor een verplichte verzekering. Toch wil het kabinet de plannen doorzetten, omdat ‘de verplichte AOV het kostenverschil tussen zelfstandigen en werknemers verkleint, net als de afbouw van de zelfstandigenaftrek’.

De verplichte AOV in een notendop:

 • Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van rond de € 30.000 bruto per jaar (143% WML). De uitkering is maximaal € 1.650 bruto per maand, dat is 100% Wettelijk Minimum Loon (WML).
 • Er komt een standaard wachttijd van 52 weken (1 jaar). Je kunt straks kiezen om dit aan te passen in 26 weken (half jaar) of 2 jaar. De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
 • De premie voor de verplichte AOV bedraagt naar schatting 8% van het inkomen en is aftrekbaar. Dit komt neer op een premie van maximaal rond de € 205 per maand bruto (€ 135 netto) bij een inkomen van € 30.000 of meer.
 • De verzekering wordt uitgevoerd door UWV. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de premie-inning.
 • Je kunt er ook voor kiezen om zelf een AOV af te sluiten bij een private verzekeraar (opt-out).
 • Je kunt ervoor kiezen om je bovenop de standaardverzekering aanvullend te verzekeren via een broodfonds of private verzekeraar.
 • Als je al een lopende private AOV-verzekeringen hebt, kun je deze behouden in plaats van de verplichte AOV via UWV.
 • Net als bij de huidige volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, komt er een ontheffing van de verzekeringsplicht voor gemoedsbezwaren.

LET OP!
Door de complexiteit van de regelgeving ligt invoering vóór 2027 niet voor de hand, schrijft minister Karien van Gennip van SZW in de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt.

WERKNEMERS MET GELDZORGEN

Uit onderzoek van Deloitte in samenwerking met Nibud en de Universiteit Leiden blijkt dat zes op de tien huishoudens financieel
kwetsbaar of ongezond zijn. Met name de groep tussen de 18 en 34 jaar is financieel kwetsbaar.

Financieel kwetsbaar
Het aantal werkenden met problematische schulden groeit. Dat raakt je ook als werkgever. Schulden geven stress. Werknemers met geldzorgen zijn 20% minder productief en gemiddeld 7 dagen per jaar extra ziek (bron: Deloitte). Daarom is het belangrijk dat je geldzorgen van werknemers tijdig signaleert. Zo herken je geldzorgen:

 • Zijn er veranderingen in het leven van de werknemer, zoals uit elkaar gaan of de geboorte van een kind of andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot geldzorgen?
 • Als iemand zich vaker ziekmeldt, kan dat een signaal zijn.
 • Verzoekt de werknemer om meer uren of een voorschot op het loon?
 • Een inhouding van de zorgpremie op het salaris betekent dat de werknemer zes maanden of langer geen zorgpremie heeft betaald.

Hulp en ondersteuning
Schaamte zorgt ervoor dat mensen met schulden meestal te laat aan de bel trekken. Het is dus belangrijk dat je geldstress herkent en steun biedt:

 • Als werkgever kun je de hulp van een budgetcoach aanbieden (en de kosten voor je rekening nemen). Het verlaagt de drempel om hulp te accepteren.
 • Bij loonbeslag (zie hierna) berekent de beslaglegger de beslagvrije voet. Dat is het bedrag dat overblijft van het salaris. Op uwbeslagvrijevoet.nl staat een tool om de beslagvrije voet na te rekenen. Bij hoge woonkosten kan het loonbeslag op verzoek
  lager worden vastgesteld.
 • Gemeenten en vrijwilligers bieden gratis (schuld)hulp bij geldproblemen. De kortste weg is via geldfit.nl (0800-8115).
 • Het Nibud heeft een gratis e-learning over geld: ‘Aan de slag met je geldzaken’.

TIP!
Wijzer in geldzaken heeft de website financieelfittewerknemers.nl gelanceerd, met tips hoe je signalen vroegtijdig herkent, maar
bijvoorbeeld ook hoe je laagdrempelig het gesprek aangaat.

LOONBESLAG EN DE POSITIE VAN DE WERKGEVER

In 2021 is 234.700 keer beslag gelegd op periodieke inkomsten, zoals salaris of uitkering, een loonbeslag (bron: KBvG). Als werkgever word je op die manier als derde partij in de vordering op je werknemer getrokken. Voordat een deurwaarder loonbeslag legt, krijg je als werkgever een informatieverzoek. Dat kun je zien als een laatste moment voor je werknemer om een betalingsregeling te treffen.

 • Als werkgever ben je verplicht om aan het loonbeslag en het informatieverzoek mee te werken. Je moet als werkgever de
  vragenlijst over de werknemer en zijn salaris invullen.
 • Op basis van ingevulde vragenlijst berekent de deurwaarder de beslagvrije voet. Dit is het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. Dit is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld.
 • Een loonbeslag kan alleen na een uitspraak van de rechter worden opgelegd.
 • Het deel van het salaris dat je moet inhouden (het loonbeslag) betaal je aan de deurwaarder/beslaglegger.
 • Het loonbeslag stopt als de schuld is afbetaald of het dienstverband eindigt.

LET OP!
De wet bepaalt dat je als werkgever moet meewerken aan het loonbeslag en de bijbehorende modelverklaring. Doe je dat
niet, dan loop je het risico dat je wordt veroordeeld om het bedrag te betalen waarvoor het loonbeslag is gelegd.

Deel bericht