• Transportlaan 121, 6163CX Geleen
  • 046 475 719 3
03 oktober 2022   3min. te lezen

Het Belastingplan 2023: Wat staat ons te wachten?

Terug

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september jl., presenteerde het kabinet de (fiscale) plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de  Voorjaarsnota werden al veel plannen en maatregelen aangekondigd. Hier volgt een greep uit de aangekondigde maatregelen. Deze maatregelen zijn op dit moment nog niet definitief. 

EXTRA TIJD AFLOSSEN CORONABELASTINGSCHULD
Ondernemers moeten vanaf 1 oktober starten met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19-pandemie hebben opgebouwd. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim € 19 miljard. Ondernemers die hun coronabelastingschuld niet in vijf jaar kunnen terugbetalen, krijgen daar twee jaar extra de tijd voor. De aflossingstermijn van de schuld wordt verlengd van vijf naar zeven jaar voor in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan € 10.000. Ook wordt het mogelijk voor ondernemers om eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.

Verzoek
Voor de verlenging moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hieruitmoet blijken dat de schuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar. De Belastingdienst toetst het verzoek op basis van de aangeleverde gegevens.

EINDE OUDEDAGSRESERVE
IB-ondernemers, zoals zzp’ers, kunnen een deel van hun winst reserveren voor hun oudedagsvoorziening. Met de reservering kunnen zij later een lijfrente aankopen. Met ingang van 2023 komt deze fiscale oudedagsreserve (FOR) te vervallen. Er is wel overgangsrecht voorzien: bestaande FOR’s kunnen nog wel volgens de huidige regels worden afgewikkeld. 


VERHOGING ONBELASTE REISKOSTENVERGOEDING
In het coalitieakkoord werd al opgenomen dat het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding per 2024 wil verhogen. Deze vergoeding staat al jaren vast op € 0,19 per kilometer. Dit bedrag gaat naar € 0,21 vanaf 2023 en € 0,22 vanaf 2024. Ook de thuiswerkvergoeding van € 2 per dag is volgens de Kamer niet meer toereikend bij de huidige hoge inflatie.

VERSNELDE AFBOUW ZELFSTANDIGENAFTREK
De al eerder ingezette versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt nog verder versneld. Vanaf 2023 wordt de aftrek stapsgewijs per jaar verlaagd naar nog maar € 900 in 2027. Ter vergelijking: in 2022 is dit bedrag nog € 6.310.

VERHOGING VLIEGBELASTING
Vanaf 2023 stijgt de prijs van een vliegticket met € 18,48 door een verhoging van de vliegbelasting van € 7,95 naar € 26,43. Met de
vliegtaks hoopt het kabinet het aantal korteafstandsvluchten te ontmoedigen. Met het besluit vloeit ca. 400 miljoen euro extra in de staatskas. Critici merken terecht op dat transferpassagiers gevrijwaard blijven van de extra belasting. Zij pleiten voor een verplichting kerosine bij te mengen met duurzame brandstof. Dan stijgen immers álle ticketprijzen om dit te compenseren.

MAXIMUM AAN LENINGEN VAN EIGEN BV
Lenen van de eigen bv is een populair fiscaal instrument. Op het moment dat een dga en houders van een aanmerkelijk belang geld uit de bv lenen, hoeft op dat moment geen belasting te worden betaald. Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer  dan € 700.000 lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen.

RENDEMENTSHEFFING BOX 3
Het plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3 is uitgesteld tot 2026. De overbruggingswetgeving volgens de zogenoemde spaarvariant blijft daarom een jaar langer bestaan. Spaarders zullen tijdens de overbruggingsfase vrijwel geen belasting in box 3 betalen als het rendement op spaargeld op het huidige lage niveau blijft. Het uitstel kost de schatkist eenmalig 385 miljoen euro. 

AFSCHAFFING MIDDELINGSREGELING
De middelingsregeling was bedoeld als tegemoetkoming voor belastingplichtigen met sterk wisselende inkomens die nadeel hebben van het progressieve tarief in box 1 van de IB. De regeling blijkt na evaluatie echter ‘beperkt doelmatig’, reden waarom deze vanaf 2023 wordt afgeschaft. Het tijdvak 2022-2024 is het laatste tijdvak waarover middeling mogelijk is.

TWEE BOX 2-TARIEVEN VANAF 2024
Vanaf 2024 komen er twee box 2-tarieven om de belasting voor aanmerkelijkbelanghouders met een hoger inkomen dan de schijfgrens te verhogen. Over het box 2-inkomen tot en met € 67.000 wordt het basistarief 24,5%, in de schijf daarboven wordt het tarief 31%.

BOX 3-COMPENSATIE ALLEEN VOOR BEZWAARMAKERS
Naar het zich laat aanzien worden alleen bezwaarmakers gecompenseerd voor de te hoge box 3-heffing in de periode 2017 tot en met 2021. Alle belastingplichtigen die geen bezwaar maakten, zouden hun recht op compensatie hiermee verliezen. Staatssecretaris Van Rij  roept niet-bezwaarmakers echter toch op om ambtshalve vermindering van hun aanslag te vragen.

AFSCHAFFING BPM-VRIJSTELLING BESTELAUTO’S
Het kabinet wil de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s met fossiele verbrandingsmotor vanaf 1 januari 2025 geleidelijk afschaffen. Met de maatregel verwacht het kabinet 2,2 miljard euro op te halen en de elektrificatie van het bestelwagenpark te versnellen. Voorts gaat het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto's omhoog. In 2025 is deze verhoging 15%, in 2026 komt daar nog eens 6,96% bij.

VERRUIMING JAARRUIMTE/RESERVERINGSRUIMTE
Onder de nieuwe pensioenwet veranderen ook de spelregels rond de lijfrente. De jaarruimte – het maximumbedrag dat je mag storten als lijfrente om je pensioen aan te vullen – wordt aanzienlijk verruimd. Je kunt dus een hogere IB-aftrek realiseren als je zelf voor  pensioen wilt sparen. Ook de reserveringsruimte wordt verlengd: deze gaat van zeven naar tien jaar. Bovendien kunnen de jaarruimte en reserveringsruimte vanaf 2023 ook worden benut na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Bron: onze nieuwsbrief "Facts" (jaargang 32, nr. 4 - 2022)

Deel bericht