• Transportlaan 121, 6163CX Geleen
  • 046 475 719 3
Privacy statement

Privacy statement CFO for a day

Inleiding

Cfo for a day neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@cfo-foraday.nl .

Wie is Cfo for a day?

Cfo for a day is de maatschap Cfo for a day, kantoorhoudende te (6163 CX) Geleen aan Transportlaan 121, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76845214. Cfo for a day is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cfo for a day de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Cfo for a day jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Cfo for a day persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Cfo for a day voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Cfo for a day worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Wettelijke verplichting Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Informatieverstrekking inzake financiële en fiscale tips en wetenswaardigheden
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Cfo for a day heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Cfo for a day over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Cfo for a day. Je kunt verzoeken dat Cfo for a day je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Cfo for a day te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Cfo for a day of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Cfo for a day te verkrijgen. Cfo for a day zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Cfo for a day je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Cfo for a day
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@cfo-foraday.nl . Cfo for a day zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Cfo for a day een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Cfo for a day je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers Externe adviseurs Het kan zijn dat Cfo for a day verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Cfo for a day je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@cfo-foraday.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Cfo for a day jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@cfo-foraday.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.