• Transportlaan 121, 6163CX Geleen
  • 046 475 719 3
04 oktober 2023   3min. te lezen

Fiscaal en ander nieuws voor ondernemers

Terug

Na de kabinetsval en met de verkiezingen op 22 november a.s. in het vizier, komen de campagnes deze weken op gang. Meer dan ooit draait het om politieke keuzes voor een toekomstbestendig Nederland. Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open en treft het demissionaire kabinet beleidsmaatregelen. Onze cliënten hebben inmiddels weer onze nieuwsbrief FACTS ontvangen. Hieronder volgen enkele onderwerpen uit deze nieuwsbrief. 

BOX 3: VAN FORFAIT NAAR RENDEMENT

De box 3-belasting op vermogen gaat op de schop. Het nieuwe uitgangspunt is dat de werkelijke inkomsten, het rendement dat je op
je vermogen hebt behaald, worden belast. Het demissionaire kabinet heeft in een voorstel de contouren van de nieuwe box 3-heffing
opgesteld:

  • Direct rendement, zoals de rente op spaargeld, huur en dividend met aftrek van kosten.
  • Indirect rendement: de positieve of negatieve waardeontwikkeling van bijvoorbeeld je aandelen of vastgoed. De waardeontwikkeling wordt in principe jaarlijks belast. Als er sprake is van een verlies, dan mogen de verliezen verrekend worden met box 3-inkomen uit andere jaren. Wel zal er sprake zijn van een verliesdrempel.
  • Voor een aantal vermogensbestanddelen, zoals vastgoed, grond, minder dan 5%-pakketten in familiebedrijven en start- en scaleups geldt de zogeheten vermogenswinstbelasting. Ook bij een vermogenswinstbelasting worden directe inkomsten, zoals huur, belast. Werkelijke kosten zijn aftrekbaar.
Forfait voor (eerste) vakantiewoning

De eerste eigen woning (hoofdverblijf) wordt nog steeds belast in box 1, dat verandert niet ten opzichte van de huidige situatie. Het voorstel is om voor de (vakantie)woning voor eigen gebruik voor box 3 een forfait te gebruiken: een vast percentage van de WOZ-waarde. Om gebruik te kunnen maken van dit forfait, worden eisen gesteld aan de mate van eigen gebruik. Een woning die bijvoorbeeld het volledige jaar aan een derde wordt verhuurd, zal onder de vermogenswinstbelasting vallen. In dat geval zijn de werkelijke huurinkomsten en de waardeontwikkeling (bij verkoop) belast. Dit geldt ook voor andere woningen die een belastingplichtige naast dit ene huis voor eigen gebruik kan hebben in box 3.

Heffingvrij inkomen

Het voorstel is om in het nieuwe stelsel het huidige heffingvrije vermogen te vervangen door een heffingvrij inkomen. Dit betekent
dat een deel van de inkomsten die met het vermogen behaald worden vrijgesteld is van belasting, in plaats van een bepaalde waarde van het vermogen.

BELASTINGDIENST SCHERPT REGELS ZZP-INHUUR AAN

Per 1 januari 2024 vervallen modelovereenkomsten die zijn
gebaseerd op vrije vervanging. De Belastingdienst trekt de
goedkeuring voor deze vorm van inhuur van zzp’ers in naar
aanleiding van het Delier-arrest.

Vrije vervanging

In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. In de
modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, staat dat de opdrachtnemer (zzp’er) zich vrij mag laten vervangen en
dat er daardoor geen sprake is van een dienstbetrekking. De Hoge Raad oordeelt dat er bij vrije vervanging wél sprake kan zijn van
een dienstbetrekking. Voor de Belastingdienst is dit reden om de goedkeuring van deze modelovereenkomsten in te trekken. Het gaat
daarbij om de algemene modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging én om brancheovereenkomsten en individuele
overeenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging.

Ondernemerscheck

Opdrachtgevers hebben tot 1 januari de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen (en aan te passen) als nu nog wordt gebruikgemaakt van een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging. Dit kan met de webmodule op ondernemersplein.
kvk.nl of met de ondernemerscheck. Deze geven een indicatie (geen zekerheid) over dienstbetrekking en ondernemerschap.

BELASTINGRENTE OMHOOG

De belastingrente is verhoogd van 4 naar 6 procent. Als je je belastingaangifte na 1 mei indient, betaal je belastingrente over het
bedrag van de aanslag. De Belastingdienst rekent de rente over de periode tussen 6 weken na de datum van de aanslag, te rekenen vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Voor de vennootschapsbelasting is het rentepercentage momenteel 8 procent.

THUISWERKEN IS BINNENKORT EEN RECHT

Met de wet ‘Werken waar je wilt’ is thuiswerken binnenkort voor veel werknemers een recht dat ze kunnen afdwingen. Het uitgangspunt van de wet is in één zin samen te vatten: is het enigszins mogelijk, dan moet het mogen. Voor een deel is dit niet meer dan de formalisering van de praktijk: uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim vier op de tien werknemers deels vanuit huis werkt. Alleen als het de bedrijfsvoering belemmert, kan de werkgever ervoor gaan liggen.

Thuiswerkregeling

Om discussies te voorkomen, is het verstandig om zelf een thuiswerkregeling op te stellen. Hierin kun je onder meer opnemen:

  • Voor welke functies thuiswerken (niet) mogelijk is.
  • Het aantal dagen (in de week/maand) dat de werknemer maximaal kan thuiswerken.
  • De bereikbaarheid en werktijden op de thuiswerkplek.
  • Afspraken over de werkinrichting en thuiswerkvergoeding.
  • Omgang met gevoelige bedrijfsgegevens.
  • Afspraken over gebruik laptop (alleen voor werk; beveiliging en hacks).
Deel bericht