• Transportlaan 121, 6163CX Geleen
  • 046 475 719 3
06 juni 2024   3min. te lezen

‘Hoop, lef en trots’: de plussen en minnen in het hoofdlijnenakkoord

Terug

Na maanden moeizaam overleg presenteerden de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB op 16 mei jl. een hoofdlijnenakkoord waarmee een nieuw kabinet aan de slag kan. Wat betekenen de plannen voor de ondernemer?

Naast veel zoet, is er onvermijdelijk ook zuur. Aan regeren hangt immers een prijskaartje. Lastenverzwaringen zijn onvermijdelijk bij
de veelheid aan prijzige maatregelen die de coalitiepartners overeenkwamen. Denk hierbij aan de verlaging van het eigen risico in de zorg, de lastenverlichting voor werkenden met middeninkomens, de verhoging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag en de accijnsverlaging op brandstof, die met een jaar is verlengd.

WERKGEVERS

VNO-NCW en MKB Nederland schrijven in een verklaring dat het hoofdlijnenakkoord ‘terecht aandacht [heeft] voor ondernemerschap  en verdienvermogen’. Beide organisaties doelen op het terugdraaien van een aantal fiscale plannen, waaronder de extra belasting op de inkoop van eigen aandelen, de versobering van de MKB-winstvrijstelling, de verhoging van de belasting op dividenden en aandelenwinsten in box 2, en de verhoging van de CO2-heffing. Minder gelukkig is gereageerd op de verhoging van de BTW op cultuur, gedrukte en digitale media en overnachtingen, en het uitfaseren van het Nationaal Groeifonds. Dit laatste gaat volgens de werkgevers ten koste van het innovatievermogen van Nederland.

WERKNEMERS

De vakbonden CNV en FNV zijn kritisch over de plannen. Om de genoemde maatregelen te financieren, moet de dekking uit bezuinigingen worden gehaald, zoals het terugdraaien van de verhoging van het minimumloon, de verkorting van de WW en het  verkleinen van het ambtelijk apparaat. In de land- en tuinbouwsector is de stemming positiever: een minder ambitieus natuurbeleid, geen gedwongen krimp van de veestapel, en geen gedwongen onteigening.

AANGEPASTE TARIEVEN IN DE BOXENAANGEPASTE TARIEVEN IN DE BOXEN

Per 1 januari 2024 is in box 2 een schijventarief geïntroduceerd meteen tarief van 24,5% tot een box 2-inkomen van € 67.000 en 33% overhet meerdere. Dit toptarief wordt per 2025 weer verlaagd naar 31%.Voor verlaging van het box 3-tarief, dat in 2024 36% bedraagt, wordtstructureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het nieuwe box3-tarief is nog niet bekend.

WETTELIJK MINIMUMLOON

De extra verhoging van 1,2% van het wettelijk minimumloon per1 juli 2024 werd vorige maand al door de Eerste Kamer weggestemd.Dit blijft zo.

VERSOBERING 30%-REGELING

De eerder aangekondigde versobering van de fiscale voordelen voorwerkenden van buiten Nederland, de zogenoemde extraterritorialekostenregeling, blijft ongemoeid. Hiertoe behoort ook de inperkingvan de 30%-regeling voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers,kortweg ‘expats’. Deze wordt stapsgewijs in vijf jaar tijd afgebouwd:30% belastingvrij gedurende de eerste 20 maanden, 20% voor detweede 20 maanden en 10% voor de laatste 20 maanden.

HOGE BTW OP CULTUUR EN LOGIES

Het verlaagde BTW-tarief van 9% voor culturele goederen endiensten en logies komt grotendeels te vervallen. Musea, theaters,concerten, media en (hotel)overnachtingen worden inclusief 21%BTW ineens 12% duurder. Alleen bioscopen en dagrecreatie, alsookkampeerterreinen, behouden het lage 9%-tarief.

MKB-WINSTVRIJSTELLING BLIJFT GELIJK

De MKB-winstvrijstelling blijft 12,7%. In de Voorjaarsnota 2024 wasopgenomen dat deze vrijstelling per 2025 zou worden verlaagd naar12,03%.

INKOOP EIGEN AANDELEN

Bij een inkoop van eigen aandelen koopt een bedrijf zijn eigenaandelen terug van investeerders. Over het verschil tussen deinkoopprijs en het gemiddelde op de aandelen gestorte kapitaal isdividendbelasting verschuldigd. Het demissionaire kabinet wildeondernemingen 17,65% belasting laten betalen over deze inkoop.Dit voorstel wordt nu teruggedraaid.

AFTREKPOSTEN

De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijvenonveranderd. De giftenaftrek in de IB en VPB wordt vanaf 2025beperkt. Vanaf 2028 verdwijnt het onderscheid tussen deverschillende soorten giften in de inkomstenbelasting.

EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING

Het eigen risico in de zorgverzekering wordt meer dan gehalveerd: van 385 euro nu naar 165 euro in 2027. De dekking wordt mogelijk gevonden door de zorgpremie en het werkgeversdeel te verhogen en de zorgtoeslag te verlagen.

HUURTOESLAG, KINDGEBONDEN BUDGET EN KINDEROPVANG

De huurtoeslag stijgt met 500 miljoen euro, het kindgebonden budget met 300 miljoen euro. De stelselherziening kinderopvang (bijna gratis voor werkende ouders en overheveling naar instellingen) wordt doorgezet.

CO2-HEFFING/ENERGIEBELASTING

De eerder aangekondigde verhoogde CO2-heffing is teruggedraaid. Dit geldt ook voor de verhoging van de energiebelasting. De  energiebelasting op aardgas wordt verlaagd.

ACCIJNS/AUTO

De accijnsverlaging op brandstoffen wordt verlengd tot en met 2025. Daarna gaat de prijs van 1 liter benzine met ongeveer 25 cent omhoog. Voor diesel gaat het om 13 cent. De subsidiëring van de aanschaf van elektrische auto’s stopt per 2025. Rode diesel (diesel/gasolie met een rode kleurstof die onder een lager accijnstarief valt) keert per 2027 terug in de land- en tuinbouwsector.

VLIEGBELASTING

De vliegbelasting wordt vanaf 2027 gedifferentieerd naar afstand. Vluchten over een langere afstand worden dan zwaarder belast,
omdat deze meer uitstoot veroorzaken.

EINDE SALDERINGSREGELING

De salderingsregeling vervalt per 2027 in één keer. Wie zonnepanelen heeft, kan de in de donkere maanden gekochte stroom dan niet langer wegstrepen tegen de in de zomer opgewekte stroom.

Deel bericht